คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Software Product Lines 1/2

ประเภทวิดีโอ >>


Software Product Lines 1/2

การสร้าง Architectural Assets เพื่อสนับสนุนการ Re-use : Software Product Lines: The Effective Strategic Reuse : Re-using Architectural Assets
แนวคิดทางด้าน Product Lines
- Product Lines เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วไม่ว่าเป็นในด้านของสินค้าอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรมการผลิตรถยนต์ เป็นต้น
- อยู่บนพื้นฐานที่ชื่อว่า Inter-product โดยจะเน้นมากในอุตสาหกรรม
- งานจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับ ฝ่ายSoftware engineering ,Technical management และการบริหารจัดการ