คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Software Product Lines 2/2

ประเภทวิดีโอ >>


Software Product Lines 2/2

การสร้าง Architectural Assets เพื่อสนับสนุนการ Re-use : Software Product Lines: The Effective Strategic Reuse : Re-using Architectural Assets

References อ้างอิง
Book
- Software Architecture in practice by Len Bass,Paul Clement and Rick Kazman
Presentation
- Http://www.sei.cmu.edu/library/ass/spt-essentails.pdf
Website
- http://www.sei.cmu.edu/producelines

สิ่งสำคัญของ Software Product Lines ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
- ภาค Business
- ภาคโครงการองค์กร บุคคลากร
- การบริหารจัดการ
- ภาคพัฒนา
- Architecture เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด