คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Domain Driven Development

ประเภทวิดีโอ >>


Domain Driven Development

Video Training: Domain Driven Development Narong Chansoi
Domain Driven Design (DDD) is an approach to developing software for complex needs by deeply connecting the implementation to an evolving model of the core business concepts. The premise of domain-driven design is the following. เป็นการอธิบายในเรื่องของการพัฒนาออกแบบซอฟแวร์ โดเมน เปรียบเสมือนสภาพแวดล้อม
- Placing the project’s primary focus on the core domain and domain logic
- Basing complex designs on a model
- Initiating a creative collaboration between technical and domain experts to iteratively cut ever closer to the conceptual heart of the problem.