คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Business Modeling

ประเภทวิดีโอ >>


Business Modeling

Video Training: Business Modeling by Narong Chansoi
ในคลิปนี้อธิบายถึงความหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับ Business modeling เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าสำคัญมาก
ประเภท Requirements เป็นส่วนสำคัญที่มีผล
- Business Goal ตัวอย่าง
พัฒนาเสร็จรวดเร็วเพื่อทันต่อการใช้งาน
ต้นทุนต่ำ หรืออยู่ภายในงบประมาณ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลาย
ลดงานเอกสาร
มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้
สร้างการรับรู้และเข้าใจในตัวสินค้า
- Features
- Function Requirement (Use case)