คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Level of Abstraction

ประเภทวิดีโอ >>


Level of Abstraction

Video Training Level of Abstraction by Narong Chansoi
Level of Abstraction เป็นสิ่งสำคัญของผู้ที่ จะสร้างซอฟแวร์ โปรแกรมเมอร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Abstraction คือ ความเป็นนามธรรมของสิ่งที่ถูกสนใจ อธิบายด้วยบริบทที่สัมพันธ์กับสิ่งนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความเข้าใจของผู้สนใจ โดยผู้สนใจแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ ผู้อธิบายหรือผู้สร้าง และ ผู้ใช้หรือผ็ทำความเข้าใจและนำไปใช้ ซึ่งความเป็นนามธรรมของสิ่งต่างๆ ถูกอธิบายผ่านการสร้างแบบจำลอง โดยแบบจำลองมีหลายรูป เช่น แผนภาพ คลาส ซอร์สโค้ด แบบจำลองสามมิติ โดยความเป็นนามธรรมของสิ่งนั้นๆ มีได้หลายมุมมอง และมีหน้าตาหรือลักษณะที่ต่างออกไปในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น ผู้ใช้ สังคม โดเมน เทคโนโลยี เป็นต้น