คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > 80/20 The Pareto Principle

ประเภทวิดีโอ >>


80/20 The Pareto Principle

Video Training for Architect & Strategist "80/20 The Pareto Principle" by Narong Chansoi

การค้นพบ
- ราวปี 1940 Dr.Joseph M.Juran ผู้เชี่ยวชาญและนักคิดด้านการจัดการธุรกิจ พบแนวคิดที่ว่า องค์ประกอบส่วนน้อยมักส่งผลกระทบต่อส่วนรวม
- หลังจากนั้น Dr.Joseph ค้นพบว่าสิ่งที่ตนคิดนั้นตรงกับสิ่งที่ชาวตาเลียนคนหนึ่งเคยค้นพบ ราวปี 1906
- คนนั้นคือ Vilfredo Pareto
- จากนั้น Dr.Joseph จึงตั้งชื่อตนเองค้นพบว่า Pareto Principle เพื่อเป็นเกียรติแก่ Vilfredo Pareto
- Pareto ได้สังเกตว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และความมั่งคั่งสัดส่วนประชากรของประเทศอิตาลี พบว่าร้อยละ แปดสิบ ของรายได้และความมั่งคั่งของประเทศทั้งหมดมาจากประชากรร้อยละ ยี่สิบ ของประเทศ และ Pareto ยังแสดงข้อมูลในหลายช่วงเวลาของอิตาลีและประเทศอื่นๆ ในขณะนั้นว่าเป็นไปในลักษณะเดียวกัน Vilfredo Pareto จึง ตั้งชื่อปรากฏการณ์นี้ว่า Pareto Principle หรือกฎ 80/20