คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Thailand SPIN: Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP) 1/3

ประเภทวิดีโอ >>


Thailand SPIN: Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP) 1/3

งานสัมมนา Thailand SPIN "Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP)" วันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคาร Software Park
การที่เราจะพัฒนาProduct มีองค์ประกอบดังนี้
People ผู้ปฏิบัติงาน
Process กระบวนการที่ใช้
Material
Technology
Environment สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้

คนเป็นผู้ดึงสี่อย่างนี้เข้ามาใช้รวมกัน โดยใช้กระบวนการ CMMI เป็นส่วนที่นำทั้งคนและกระบวนการไว้ร่วมกัน