คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Thailand SPIN: Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP) 2/3

ประเภทวิดีโอ >>


Thailand SPIN: Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP) 2/3

งานสัมมนา Thailand SPIN "Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP)" วันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคาร Software Park
PSP ของทีม
Team คือ ประกอบด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีเป้าหมายร่วมกัน บทบาทเฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่แก่กัน
6 Properties of a self-directed team
ทีมที่ดีที่สุด คือ ทีมที่กำกับตัวเองได้ ปรับเปลี่ยนแก้ไข สถานการณ์ได้เอง
- ทุกคนมีความผูกพันกันในทีม
- ต้องมีเป้าหมายของทีมร่วมกัน
- ขบวนการและแผนการทำงาน
- ทักษะในการวางแผน กำหนดแผนมีวินัยที่ดำเนินตามนั้น
- มีความซื่อสัตย์ร่วมกัน เชื่อใจได้ มีความสมานฉันท์
- Dedication to excellence