คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > User Experience in Utilizing PM Tools : session 4/4

ประเภทวิดีโอ >>


User Experience in Utilizing PM Tools : session 4/4

การนำ Tools Opensource มาประยุกต์ใช้ใน Project Management

Knowledge Management การจัดการความรู้
Knowledge is an essential organization because team composition changes there’s a potential knowledge loss between phases and across projects การจัดการความรู้ เป็นส่วนที่สำคัญ เพราะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ถ้าจัดการไม่ดีก็อาจเกิดการสูญเสียได้
Transfer of knowledge is relatively expensive การถ่ายทอดความรู้จะมีความสำคัญ คุณค่ามาก
Where can I access documents I require for my work?