ข่าวสารการศึกษา

นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น February 19,2015

หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน February 19,2015

สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) February 13,2015

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 February 10,2015

​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 ​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 February 02,2015

​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" January 20,2015

​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ January 20,2015

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 January 16,2015

สพฐ. เปิดปฎิทินรับสมัครครูผู้ช่วย สพฐ. เปิดปฎิทินรับสมัครครูผู้ช่วย January 08,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  โรคติดต่อและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคติดต่อและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

อ่าน 48 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ร่วมกับโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA)ประกอบแบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตพิสัยของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์ แบบสืบเสาะหาความรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา โรงเรียนวัดกงลาด
แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ง14101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี หน่วยงานบ้าน งานประดิษฐ์ และงานเกษตร โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการใช้สื่อประสมภาษาไทยควบคู่ภาษามลายูถิ่น เรื่อง การใช้อุปกรณ์ เครื่องมืองานบ้านงานประดิษฐ์ และงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC
รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขปลูกฝังรักการอ่านสานสู่ฝันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขปลูกฝังรักการอ่านสานสู่ฝันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัมพันธ์ และ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ ๑ คำบุพบท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ ๒ คำสันธาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน