เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

ข่าวสารการศึกษา

ประวัติศาสตร์ การฝึกหัดครูไทย ประวัติศาสตร์ การฝึกหัดครูไทย September 29,2014

ขอเชิญ ครูนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT” ขอเชิญ ครูนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT” September 25,2014

หลักสูตรใหม่เบ้าหลอมพลเมือง ประธานบอร์ดกพฐ.ลั่นต้องสอดแทรกค่านิยม12ประการ หลักสูตรใหม่เบ้าหลอมพลเมือง ประธานบอร์ดกพฐ.ลั่นต้องสอดแทรกค่านิยม12ประการ September 22,2014

สทศ. เผยปฎิทินการสอบโอเน็ต-แกต-แพต สทศ. เผยปฎิทินการสอบโอเน็ต-แกต-แพต September 22,2014

สมศ.ได้บรรจุค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไว้ในการประเมินฯรอบสี่ สมศ.ได้บรรจุค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไว้ในการประเมินฯรอบสี่ September 22,2014

ปตท.สผ.ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สมัครเข้าร่วมโครงการ “PTTEP Teenergy Camp” 27-29 ตุลาคม 2557 ปตท.สผ.ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการ “PTTEP Teenergy Camp” 27-29 ตุลาคม 2557 September 17,2014

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย September 17,2014

สพฐ.เพิ่มหลักสูตรอุทกภัยศึกษาเทอม2-สอนเด็กสู้ภัยน้ำท่วม สพฐ.เพิ่มหลักสูตรอุทกภัยศึกษาเทอม2-สอนเด็กสู้ภัยน้ำท่วม September 15,2014

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี September 12,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลของบทเรียนบนเว็บที่มีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลของบทเรียนบนเว็บที่มีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ่าน 292 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาการอ่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รายงานการพัฒนาการอ่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมเบื้องต้น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง20201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารเคมีน่าพิศวง
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารเคมีน่าพิศวง
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Food and Drink ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Food and Drink ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gagne) วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ (เพิ่มเติม) ง31201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/desktop
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative Learning) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative Learning) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1