ข่าวสารการศึกษา

​นายกฯ หนุนเลิกเรียนบ่าย 2 ​นายกฯ หนุนเลิกเรียนบ่าย 2 "แต่ครูต้องมีคุณภาพมากขึ้น" September 01,2015

​ปฏิรูปคุณภาพคนและพลเมือง “สื่อ”เป็นโรงเรียนของสังคม ​ปฏิรูปคุณภาพคนและพลเมือง “สื่อ”เป็นโรงเรียนของสังคม August 31,2015

 สมศ.รับรางวัลนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ สมศ.รับรางวัลนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ August 31,2015

'สพฐ.' แจงลดเวลาเรียนลง แต่'เวลาเลิก'ยังเหมือนเดิม 'สพฐ.' แจงลดเวลาเรียนลง แต่'เวลาเลิก'ยังเหมือนเดิม August 31,2015

ทปอ.ลั่นจ้างทำวิทยานิพนธ์ จับได้ ทปอ.ลั่นจ้างทำวิทยานิพนธ์ จับได้"พ้นสภาพนิสิต-นศ. August 24,2015

​ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มรับโล่พระราชทาน ​ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มรับโล่พระราชทาน August 24,2015

​สมศ.ยกระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ​สมศ.ยกระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา August 21,2015

​ครู อปท.ขอย้ายกลับซบศธ.เพียบ เหตุได้รับการสนับสนุนน้อย ​ครู อปท.ขอย้ายกลับซบศธ.เพียบ เหตุได้รับการสนับสนุนน้อย August 20,2015

การพัฒนานวัตกรรมการสอนมิติใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนานวัตกรรมการสอนมิติใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 August 19,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

รายงานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล  5  เด่นห้า   		เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายงานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่าน 27 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาการกล้ามเนื่อมือเด็กปฐมวัย
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง โครงสร้างของคำ Prefixes and Suffixes วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการพัฒนาชุดหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เรื่องหรรษาอาเซียน รายวิชาอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Festivals โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของเคแกน (Kagan) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ LT
การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์