เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก ใหม่-เก่า
รายชื่อผลงานวิชาการเรียงจากเก่าไปใหม่
โดย : นายกิตติมศักดิ์ ทุมทองหลาง
[ชม 2,552] [ดาวน์โหลด 7] โดย boonsong2499
โดย : นางวิลาวัลย์ ศิลป์ธานี
[ชม 2,379] [ดาวน์โหลด 12,066] โดย wilawan2547
โดย : นางอมรรัตน์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล
[ชม 2,441] [ดาวน์โหลด 7] โดย tim amornrat
โดย : นางไรวินท์ เพชรพันธ์ช่าง
[ชม 2,956] [ดาวน์โหลด 7,356] โดย ying174
โดย : นางไรวินท์ เพชรพันธ์ช่าง
[ชม 2,231] [ดาวน์โหลด 5,460] โดย ying174
โดย : นายขจร ทองไทย
[ชม 1,961] [ดาวน์โหลด 660] โดย lopburi
โดย : เพ็ญทิวา จิตสว่าง
[ชม 2,265] [ดาวน์โหลด 905] โดย baichapoo2
โดย : นางพิชญา ทัพประดิษฐ์
[ชม 3,293] [ดาวน์โหลด 1,069] โดย kanarang
โดย : ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน
[ชม 2,324] [ดาวน์โหลด 7] โดย kruchanin
โดย : ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน
[ชม 2,293] [ดาวน์โหลด 7] โดย kruchanin
โดย : นางอารีย์ ทองไทย
[ชม 2,057] [ดาวน์โหลด 826] โดย lopburi
โดย : นางวิลาวัลย์ ศิลป์ธานี
[ชม 2,284] [ดาวน์โหลด 1,619] โดย wilawan2547
โดย : วิลาวัลย์ ศิลป์ธานี
[ชม 2,395] [ดาวน์โหลด 1,776] โดย wilawan2547
โดย : นายปฏิวัติ ภูศรี
[ชม 2,047] [ดาวน์โหลด 7] โดย sanya9909
โดย : นางจิราพร เครื่องพนัด
[ชม 2,082] [ดาวน์โหลด 7] โดย krukai2554
โดย : นางสาวอ้อยใจ ทั่งสุวรรณ
[ชม 1,858] [ดาวน์โหลด 7] โดย thang su
โดย : นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ์
[ชม 2,102] [ดาวน์โหลด 7] โดย kujobpk
โดย : นางปัทมา กรรณิการ์
[ชม 2,479] [ดาวน์โหลด 7] โดย ปัทมา กรรณิการ์
โดย : นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์
[ชม 1,920] [ดาวน์โหลด 742] โดย jittanunsoo
โดย : ธวัช จามพัฒน์
[ชม 3,135] [ดาวน์โหลด 4,370] โดย tvat
โดย : นางสาวสมหทัย สายใยทอง
[ชม 5,909] [ดาวน์โหลด 17,980] โดย somhathai
โดย : นายทิพวัฒน์ ริยะ
[ชม 2,243] [ดาวน์โหลด 7] โดย tippawat
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :