ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องคำควบกล้ำ อักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย สำนวน คำพังเพยและสุภาษิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นางศุภรัตน์ ฤาโสภา
สถาบันการศึกษา
บ้านขามป้อม
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
หมวดวิชา
คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าเรื่องคำควบกล้ำ อักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย สำนวน คำพังเพยและสุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อหประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนนีประสิทธิผลของการเรียนรู้จากแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านขามป้อม ปีการศึกษา 2552 จำนวน 15 คน ได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินเจตคติของนักเรียน สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test (Dependent Sample) ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.62/84.67 2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้จากแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.7076 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 70.76 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF