<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางจารุณี พ่วงศรี
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ ระยะเวลาการประเมินโครงการ พฤษภาคม 2549 – มีนาคม 2551 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล ในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลัง การดำเนินโครงการ 3) เพื่อทราบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูผู้สอนโรงเรียนถาวรานุกูล จำนวน 95 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล ปีการศึกษา 2550 จำนวน 328 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่าย และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล จำนวน 328 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการศึกษาและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 2) แบบสอบถามข้อเท็จจริงของนักเรียนที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3) แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านบริบท โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน พบว่า โรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินงานโครงการดังกล่าว 2. ด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ การวางแผนดำเนินงานโครงการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3. ด้านกระบวนการ ได้แก่ การดำเนินงานตามแผนและการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4. ด้านผลผลิต 4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีคะแนนเฉลี่ยข้อเท็จจริงที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังดำเนินการ สูงกว่าก่อนดำเนินการโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1