เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
ชื่อผู้ทำ
นางพิชญา โชติช่วง
ชื่อตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านคลองปลาสร้อย
จังหวัด
นครสวรรค์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา นางพิชญา โชติช่วง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ปีที่ศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง จำนวน 12 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ซึ่งเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.47 – 0.57 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.41 – 0.85 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S) สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล และสถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ t - test (Dependent Samples)ได้ผลการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 86.89/85.50

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 14.63 คะแนน และ 27.50 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ( = 4.64 , S.D. = .52) ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชุดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแป้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสร้างแรงจูใจทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม มีความสุขในการเรียน นำผลการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้าแก่ครูผู้สอนและผู้สนใจต่อไป
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :