<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำโครงงาน เครือวัลย์ หอยสัง
สถาบันการศึกษา เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา เครือวัลย์ หอยสังข์ สถานที่ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและ การเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 ชุด 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก 5) แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและการเขียน 6) แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 7) แบบวัดความพึงพอใจ 8) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จำนวน 30 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยก่อนทำการเรียนการสอน ผู้ศึกษาได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทดลองใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre – test) จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 8 ใช้เวลาสอน 24 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ ทำการทดสอบ หลังเรียน (Post – test) และวัดความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประสิทธิภาพเท่ากับ 89.24/88.80 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและ การเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.58)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF