<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ บรายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางนิราวรรณ ปัสสาโท
สถาบันการศึกษา โนนสะอาดพิทยาสรรค์
โครงงานได้รับราวัล เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดนวัตกรรม งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูแกนนำวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับภาค ในรายวิชาวิชา เคมี
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผู้ศึกษา นางนิราวรรณ ปัสสาโท สังกัด โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เป็นการนำเอาข้อดีของสื่อการสอนในบางประเภทมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ต้องการให้นักเรียนได้รับรู้รวดเร็วและเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ในการเรียน ประโยชน์ที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับรายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ (2) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ (4) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนสะอาด พิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t – test) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสม “มากที่สุด” (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.25 - 1.00 และค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.25 – 0.75 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ มีความเหมาะสมในระดับ “มากที่สุด” และ (4) สื่อประสม จำนวน 10 ชุด ผลการศึกษา พบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ ทั้ง 10 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 82.15/81.90 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7521 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( = 4.57, S.D. = 0.56) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ 0.88 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.74) และมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ น้อยที่สุด ( = 4.35, S.D. = 0.69)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1