เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
บรายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อผู้ทำ
นางนิราวรรณ ปัสสาโท
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โนนสะอาดพิทยาสรรค์
จังหวัด
อุดรธานี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดนวัตกรรม งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูแกนนำวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับภาค ในรายวิชาวิชา เคมี
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผู้ศึกษา นางนิราวรรณ ปัสสาโท
สังกัด โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
จังหวัดอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เป็นการนำเอาข้อดีของสื่อการสอนในบางประเภทมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ต้องการให้นักเรียนได้รับรู้รวดเร็วและเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียน ประโยชน์ที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับรายงานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน
(ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ (2) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ (4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโนนสะอาด
พิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เรียนวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102)
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t – test) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน
ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสม “มากที่สุด” (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.25 - 1.00 และค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.25 – 0.75 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ มีความเหมาะสมในระดับ “มากที่สุด” และ (4) สื่อประสม จำนวน 10 ชุด ผลการศึกษา พบว่า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาเคมีพื้นฐาน
(ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ ทั้ง 10 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 82.15/81.90
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7521
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมวิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) เรื่อง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( = 4.57, S.D. = 0.56) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากับ 0.88
และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.74) และมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ น้อยที่สุด ( = 4.35, S.D. = 0.69)
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :