<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เทศบาล 1(เยี่ยมเกษสุวรรณ)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวสมหทัย สายใยทอง
สถาบันการศึกษา เทศบาล 1(เยี่ยมเกษสุวรรณ)
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน และการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ผู้เรียบเรียงจึงได้นำคำในบทเรียนที่นักเรียนควรรู้ทุกบท ในหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4