เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การผันวรรณยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เทศบาล 1(เยี่ยมเกษสุวรรณ)
ชื่อผู้ทำ
นางสาวสมหทัย สายใยทอง
ชื่อตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
เทศบาล 1(เยี่ยมเกษสุวรรณ)
จังหวัด
สมุทรปราการ
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน และการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ผู้เรียบเรียงจึงได้นำคำในบทเรียนที่นักเรียนควรรู้ทุกบท ในหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :