เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ชื่อผู้ทำ
ศศิเพ็ญ เพ็งพึ่งรอด
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ
จังหวัด
พิษณุโลก
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2551
บทคัดย่อ
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๓) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่มีต่อชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๑-๕.๔ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๔ คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๑ คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัด การเรียนรู้ จำนวน ๑๒ สัปดาห์ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๑ เล่ม ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน ๑๒ เล่ม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน ๑๒ ฉบับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ และแบบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๒ ฉบับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีผลการศึกษา ปรากฏดังนี้
๑. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ทั้งในภาพรวมและรายเล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ๘๐ : ๘๐ คือ ครั้งที่ ๑ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๑๑ / ๙๐.๕๖ ครั้งที่ ๒ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๔.๑๗ / ๙๐.๕๘ ครั้งที่ ๓ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๓๕ / ๘๗.๕๘ และเมื่อนำไปใช้จริงย่างได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๘.๗๑ / ๘๙.๔๑
๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาทั้ง ๑๒ เล่ม ทุกเล่ม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกันDownload ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :