<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ชื่อผู้ทำโครงงาน ศศิเพ็ญ เพ็งพึ่งรอด
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๓) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่มีต่อชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๑-๕.๔ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๔ คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๑ คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัด การเรียนรู้ จำนวน ๑๒ สัปดาห์ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๑ เล่ม ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน ๑๒ เล่ม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน ๑๒ ฉบับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ และแบบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๒ ฉบับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ ๑. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ทั้งในภาพรวมและรายเล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ๘๐ : ๘๐ คือ ครั้งที่ ๑ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๑๑ / ๙๐.๕๖ ครั้งที่ ๒ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๔.๑๗ / ๙๐.๕๘ ครั้งที่ ๓ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๓๕ / ๘๗.๕๘ และเมื่อนำไปใช้จริงย่างได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๘.๗๑ / ๘๙.๔๑ ๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๓. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาทั้ง ๑๒ เล่ม ทุกเล่ม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF