<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ เผยแพร่รายงาน 5 บท สาระการงานิชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ที่ผ่านการประเมิน คศ. 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน เบญจวรรณ ยวนเกิด
สถาบันการศึกษา วัดประสพ
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นางเบญจวรรณ ยวนเกิด สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดประสพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2552 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ก่อนและหลังเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประสพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 32 คน โดยการเลือก แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คู่มือการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ( ) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent ผลการศึกษาพบว่า 1. เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพตั้งแต่ เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 4 มีค่า 83.91/82.95, 84.73/80.15, 85.48/82.80, 85.68/81.25 ตามลำดับ และประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกเล่มเท่ากับ 84.95/81.78 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 จึงสรุปได้ว่า เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างมีประสิทธิภาพ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าค่า t ที่คำนวณมีค่าเท่ากับ 31.901ที่ระดับนัยสำคัญ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.875, 4.881, 4.912 และ4.912 ตามลำดับ และความพึงพอใจของทุกเล่มรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.895ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า ผู้เรียนมีควา¬มพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4

ไฟล์ที่ 5