ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นายวิริชัย แก้วเวียง
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขาม
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
หมวดวิชา
ฟิสิกส์
บทคัดย่อ
ขอเผยแพร่ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ดังไฟล์ที่แนบ อาจารย์ท่านใดสนใจนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ สามารถติดต่อเพื่อเรียนรู้ร่วมกันได้ที่ นายวิริชัย แก้วเวียง โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF