<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายวิริชัย แก้วเวียง
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขาม
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ ขอเผยแพร่ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ดังไฟล์ที่แนบ อาจารย์ท่านใดสนใจนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ สามารถติดต่อเพื่อเรียนรู้ร่วมกันได้ที่ นายวิริชัย แก้วเวียง โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3