<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ Best Practice : คิดอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้น เด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่เวทีระดับชาติ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสุนทรี ทองระยับ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ จัดการศึกษาให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และมีสติปัญญาผ่านการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งตัวที่มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้ระบุให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปัญญาเกี่ยวกับการคิด คือ มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพโดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตัดสินปัญหา หรือสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยด้วยการฝึกสมองซีกซ้ายและซีกขวาของเด็กให้ได้ทำงานประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อที่เพียงพอ เด็กมีอิสระในการเรียน ประกอบกับการใช้คำถามในเชิงสร้างสรรค์ช่วยสร้างจินตนาการและความใฝ่ฝันของเด็กไปสู่ความคิดระดับสูง การนำกิจกรรมสร้างสรรค์มาประกอบการพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กสร้างผลงานโดยเด็กมีอิสระในการเลือกวัสดุอุปกรณ์เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ เด็กมีการคิดออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความคิดของตนเอง
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1