<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางจันจิรา ดั่นเจริญ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 74 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 3 ชุด แบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการศึกษาพบว่า 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.84/75.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 2.นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Routine สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( X ³ 3.50) อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2007-01-01
Download ไฟล์ PDF