เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีประสิทธิภาพ รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่อผู้ทำ
ศศิธร ศรีสิริ
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
หนองงูเหลือมพิทยาคม
จังหวัด
นครราชสีมา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 37 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ จำนวน 10 แผน ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ จำนวน 10 หน่วย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 ทำการทดลองจำนวน 10 ชั่วโมง
ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้พบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/87.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7139 หมายถึง นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.39 และคะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อที่จะช่วยให้ผลการเรียนของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น


 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :