<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุภาพ ผิวเหมาะ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดนากุน
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน คณะครู จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น แบบประเมินด้านกระบวนการ และแบบประเมินด้านผลผลิต ประเด็นประเมินความพึงพอใจ ส่วนประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใช้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 โดยรวม มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) ถือว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 ด้านสภาพแวดล้อม (context) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) ซึ่งสมควรที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป คือ การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 ในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) ถือว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน วัดนากุน ปีการศึกษา 2553 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) ซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการกำหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของโครงการ 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นว่า ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) ถือว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 ด้านกระบวนการ (process) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) ซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการนำโครงการไปปฏิบัติ ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานให้ได้ผลดีที่สุด 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า 4.1 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน วัดนากุน พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2553 สูงกว่า ใน ปีการศึกษา 2553 ดังนั้น ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 สาระ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2552) 4.2 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.07) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) 4.3 ครู มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.36) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) 4.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2553 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.04) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) จากการประเมินผลผลิตทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และผลการ-ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน วัดนากุน ปีการศึกษา 2553 ซึ่งผลการประเมินโครงการ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 2 ประเด็น ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน วัดนากุน ในปีต่อไป และขยายโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจและความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF