ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องพันธุกรรม-01
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นายจำนงค์ กลิ่นคำหอม
สถาบันการศึกษา
น้ำร้อนวิทยาคม
โครงงานได้รับราวัล
เป็นนวัตกรรมกำลังปรับปรุง
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
เคมี
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF