<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ เอกสารประกอบการเรียนเรื่องพันธุกรรม-01
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายจำนงค์ กลิ่นคำหอม
สถาบันการศึกษา น้ำร้อนวิทยาคม
โครงงานได้รับราวัล เป็นนวัตกรรมกำลังปรับปรุง
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา เคมี
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2