เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ชื่อผู้ทำ
นางสายธาร แสนแก้วทอง
ชื่อตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทางควาย
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
นางสายธาร แสนแก้วทอง (2554) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2554

การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินด้านสภาพแวดล้อม การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน และการประเมินด้านผลที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 252 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2554 พบว่า
1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุเหร่าทางควาย มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ จุดมุ่งหมายของโครงการ การชี้แจงนโยบายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ การให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การจัดทำพื้นที่ อาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม การจัดบรรยากาศ เอื้อต่อการดำเนินโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่และเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและผู้เรียน มีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.22)
2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ความพร้อมของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารโครงการ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินงาน ความพร้อมในด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกรุงเทพมหานคร ความพร้อมในด้านงบประมาณสนับสนุนจากผู้บริจาค ผู้ปกครองและชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 3.91) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03)
3. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) พบว่ากระบวนการดำเนินงานตั้งแต่การวางแผน (Plan) การดำเนินการ (Do) การติดตามประเมินผล (Check) และการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา (Action) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุเหร่าทางควาย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.98) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ข้อ คือ การจัดระบบการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ( = 4.04) และ กำหนดกิจกรรมในโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ( = 4.04)
4. การประเมินด้านผลที่ได้รับ (Product Evaluation) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการปรับปรุงงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ปีการศึกษา 2554 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) ทั้ง 8 กิจกรรม โดยเรียงลำดับ ดังนี้ กิจกรรม 5 ส ( = 4.59) กิจกรรมปรับเปลี่ยนห้องสมุด ( = 4.56) กิจกรรมกำจัดปลวก ( = 4.52) กิจกรรมทาสี ซ่อมฝ้า และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ชำรุด ( = 4.51) กิจกรรมปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน ( = 4.51) กิจกรรมการจัดระเบียบและหมวดหมู่ห้องพัสดุ ( = 4.47) กิจกรรมการสร้างห้องสุขาของครูและปรับสภาพพื้นที่โดยรวมรอบห้องสุขา ( = 4.46) กิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ( = 4.44)
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :