เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสต
ชื่อผู้ทำ
นายสมชาติ ไวคำ
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะชำนาญกา
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น
จังหวัด
ขอนแก่น
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี
2551
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การ ศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ
1) สร้าง และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
4) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวน 63 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการประยุกต์ จำนวน 12 แผน เวลา 12 ชั่วโมง
2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 12 แบบฝึก
3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 ค่าอำนาจจำแนก 0.28-0.67 ค่าความยาก 0.34-0.78 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.90
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อสหสัมพันธ์อย่างง่าย ตั้งแต่ 0.4398-0.8207 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า 0.94 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อน เรียนกับหลังเรียน คือ การทดสอบที (t–test) Dependent samples


ผลการศึกษา พบว่า
1) แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 76.80 / 81.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2)ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ0.6188 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าขึ้นร้อยละ61.88
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4)นัก เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ อยู่ในระดับมาก โดยสรุป การศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้ ทำให้ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :