<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสต
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสมชาติ ไวคำ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การ ศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ 1) สร้าง และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 4) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวน 63 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการประยุกต์ จำนวน 12 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 12 แบบฝึก 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 ค่าอำนาจจำแนก 0.28-0.67 ค่าความยาก 0.34-0.78 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อสหสัมพันธ์อย่างง่าย ตั้งแต่ 0.4398-0.8207 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า 0.94 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อน เรียนกับหลังเรียน คือ การทดสอบที (t–test) Dependent samples ผลการศึกษา พบว่า 1) แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 76.80 / 81.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2)ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ0.6188 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าขึ้นร้อยละ61.88 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)นัก เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ อยู่ในระดับมาก โดยสรุป การศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้ ทำให้ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF