<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางทรายแก้ว คันธา
สถาบันการศึกษา บ้านป่าตึงดอยซิว
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1 / E2 เท่ากับ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) และศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) จำนวน 20 ชุด ใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่10 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัย, ที่ 11 อารมณ์ของคน ส่งผลต่อสุขภาพอาหาร,ที่ 12 ผลิตภัณฑ์รู้ทันปลอดภัย, ที่ 13 ยาและสารเสพติด มีพิษให้โทษ และหน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 ปฐมพยาบาล ถูกขั้นตอน แน่นอนปลอดภัย จำนวนทั้งหมด 20 แผนการจัดการเรียนรู้ 20 ชั่วโมง 2 แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลจากคะแนนทดสอบก่อน และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) คะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 - 14 และค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ชุด มีประสิทธิภาพ 87.67/85.83 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คน นักเรียนมีคะแนนผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ร้อยละ 56.94 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง ร้อยละ 84.72 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว ที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF