<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประจำปีการศึกษา 2553
ชื่อผู้ทำโครงงาน ประจวบ นครศรี.
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประจำปีการศึกษา 2553. ชื่อผู้วิจัย ประจวบ นครศรี. ปีที่พิมพ์ 2554 บทคัดย่อ ความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน วิจัยโดยวิธีการสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows เวอร์ชั่น 11.5 ใช้สถิติร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test , การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA และ LSD ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ทั้ง 6 ด้าน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานครูที่ปรึกษา , ด้านงานปกครองนักเรียน นักศึกษา, ด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ด้านงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน, ด้านงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 3 ด้านไม่แตกต่างกันได้แก่ ด้านงานปกครอง, ด้านงานครูที่ปรึกษา และด้านงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการศึกษา 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นักศึกษาเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาเพศหญิง และด้านงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ด้านงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นักศึกษาเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาเพศชาย นักศึกษาสังกัดแผนกวิชา อายุ ระดับชั้นและเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1