<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้หลักสูตร "สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย"
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสำราญ จิตต์ชนะ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางสำราญ จิตต์ชนะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปีที่วิจัย ปีพ.ศ. 2553 บทคัดย่อ รายงานผลการใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ( อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม ) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียน โดยใช้ t – test Dependent และเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน โดยใช้ t-test one Sample
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1