เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้หลักสูตร "สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย"
ชื่อผู้ทำ
นางสำราญ จิตต์ชนะ
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
จังหวัด
กำแพงเพชร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย) สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นางสำราญ จิตต์ชนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย ปีพ.ศ. 2553

บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ( อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม ) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 21201 ( สร้างสรรค์ปั้นแต่งดินกระดาษไทย ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียน โดยใช้ t – test Dependent และเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน โดยใช้ t-test one Sample
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :