<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ เอกสารประกอบการเรียน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้ทำโครงงาน สิบเอกประเสริฐ ทรงสกุล
สถาบันการศึกษา ประโคนชัยวิทยา
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบัน ครูต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ในหลักสูตร คือยึดผู้เรียน เป็นสำคัญ โดยจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการสังเกต ทักษะความคิด ทักษะการทำงาน ทักษะการจัดการ และทักษะการสื่อสารให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจึงต้องเตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งข้าพเจ้า เอกสารประกอบการเรียน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชุดนิทานชาดก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดทำเห็นความสำคัญหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เห็นควร ส่งเสริมให้เยาวชนได้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน จึงกำหนดรูปแบบการเขียนให้มีแนวสำคัญของเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาและกิจกรรม ในแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ในเอกสารประกอบการเรียนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นมีจำนวน 8 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 ประพฤติดีมีสุข (เบญจศีล) เล่มที่ 2 โจรขโมยแก้วมณี (ทุจริต 3) เล่มที่ 3 ฤาษีให้ทานน้ำ (เบญจธรรม) เล่มที่ 4 หญิงดีมีศีลธรรมคุ้มครอง (สุจริต 3) เล่มที่ 5 นายม้าใหญ่ (พรหมวิหาร 4) เล่มที่ 6 ช้างยอดกตัญญู (การกตัญญูต่อประเทศชาติ) เล่มที่ 7 ชายยากไร้ได้เป็นพระราชา (การทำจิตใจให้บริสุทธิ์) เล่มที่ 8 สัตว์ทั้งหลายเจริญปัญญารู้เท่าทัน (อานิสงส์การเจริญปัญญา) ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและ คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3