<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
บทคัดลอกงานวิจัย
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นางพิกุล มัชฌิกะ
สถาบันการศึกษา
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์พัฒนา)
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
หมวดวิชา
ชีววิทยา
บทคัดย่อ
การสร้างบทเรียนโปรแกรมที่มีภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF