<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ บทคัดลอกงานวิจัย
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางพิกุล มัชฌิกะ
สถาบันการศึกษา บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์พัฒนา)
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ การสร้างบทเรียนโปรแกรมที่มีภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1