<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ การร่ายรำประกอบเพลง
ชื่อผู้ทำโครงงาน ปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1