ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ การร่ายรำประกอบเพลง
ชื่อผู้ทำโครงงาน
ปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
หมวดวิชา
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF