เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ
นางนุ่มนวล วรรณลี
ชื่อตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปากช่อง
จังหวัด
บุรีรัมย์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปี
2550
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไป ที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลองเก็บข้อมูล จำนวน 24 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
1) เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 ชุด
2) แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็น ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 แผน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 และ
4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่า t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 96.67/96.27
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.9393
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” อยู่ในระดับ มากที่สุด


Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :