<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางบูชิตา หนูนา
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านโสกแต้
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ร่างกายของฉัน และ สัมพันธ์กับคนอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา นางบูชิตา หนูนา หน่วยงาน โรงเรียนบ้านโสกแต้ อำเภอบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2554 บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นแนวทางการจัด กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ ผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ร่างกายของฉัน และ สัมพันธ์กับคนอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโสกแต้ อำเภอบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ร่างกายของฉัน และ สัมพันธ์กับคนอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy ) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.77 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.68 สถิติที่ใช้คือร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) เท่ากับ 84.51/88.80 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.8313 แสดง ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 0.8313 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.13 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่างกายของฉัน และ สัมพันธ์กับคนอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ดังนั้น ควรนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัด การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองใน การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF