เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
ชื่อผู้ทำ
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
จังหวัด
นครปฐม
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ปี
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
และ 4) เพื่อประเมินเจตคติของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
หลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง พืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล ๓
(สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 1 ห้องเรียน
นักเรียนจำนวน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ด้วยรูปภาพ แบบ ก. ของทอร์แรนซ์ (Torrance Test of Creative Thinking Figural Form A) และ 3) แบบประเมินเจตคติของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม หลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓(สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test dependent)

ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ด้านเนื้อหาและแผนการจัดประสบการณ์ และด้านเทคนิค
ชุดการสอน สรุปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาและแผนการจัดประสบการณ์ และด้านเทคนิคชุดการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม มีค่าเท่ากับ 0.54 ซึ่งหมายความว่า
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 54
3. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม หลังได้รับ
การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. เจตคติของของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม หลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :