<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม และ 4) เพื่อประเมินเจตคติของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม หลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง พืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบความคิด สร้างสรรค์ด้วยรูปภาพ แบบ ก. ของทอร์แรนซ์ (Torrance Test of Creative Thinking Figural Form A) และ 3) แบบประเมินเจตคติของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม หลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓(สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test dependent) ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ด้านเนื้อหาและแผนการจัดประสบการณ์ และด้านเทคนิค ชุดการสอน สรุปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาและแผนการจัดประสบการณ์ และด้านเทคนิคชุดการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม มีค่าเท่ากับ 0.54 ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 54 3. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม หลังได้รับ การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 4. เจตคติของของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม หลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องพืชผักและผลไม้แปลงร่าง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1