<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางถนอมศรี บัวแก้ว
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ บทคัดย่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กล่าวคือ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ มีทักษะในการทำงาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน สามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทำงาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อ เสียสละ และมีวินัยในการทำงาน เห็นคุณค่าความสำคัญของงาน และอาชีพสุจริต ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าจึงจัดทำแบบฝึกทักษะชุดนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน เทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีกา5ศึกษา 2551 จำนวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้มี 4 ชนิด คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แบบฝึกทักษะ จำนวน 10 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.78 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.34 ถึง 0.82 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1. ประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะ งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 84.00 / 87.31 ซึ่งมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7454 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ74.54 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า อยู่ในระดับมาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ในระดับสูง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้นำเอาแบบฝึกทักษะไปเผยแพร่ต่อกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง จึงถือได้ว่า แบบฝึกทักษะ งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 10 เล่ม นี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้ตามสมควร
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF