เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ
ชื่อผู้ทำ
นางสาวปณิชา ชาติคมขำ
ชื่อตำแหน่ง
ครู คศ.2
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
จังหวัด
ราชบุรี
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
เรื่องที่ศึกษา : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ
ผู้รายงาน : นางสาวปณิชา ชาติคมขำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวน 24 คน จากทั้งหมด 2 ห้องเรียน จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ข ของทอแรนซ์ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของเด็ก ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า :
1. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พฤติกรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น การให้ความร่วมมือในการทำงาน และการให้ความช่วยเหลือกัน

Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :