<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวปณิชา ชาติคมขำ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ เรื่องที่ศึกษา : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ ผู้รายงาน : นางสาวปณิชา ชาติคมขำ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวน 24 คน จากทั้งหมด 2 ห้องเรียน จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ข ของทอแรนซ์ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของเด็ก ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาพบว่า : 1. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. พฤติกรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น การให้ความร่วมมือในการทำงาน และการให้ความช่วยเหลือกัน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF