<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด ผจญภัยสมบัติมหัศจรรย์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวเสาวลักษณ์ ชาติก้อน
สถาบันการศึกษา บ้านทับใหม่
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนการ์ตูน ชุด ผจญภัยสมบัติมหัศจรรย์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด ผจญภัยสมบัติมหัศจรรย์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนการ์ตูน ชุด ผจญภัยสมบัติมหัศจรรย์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน 23 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน จำนวน 8 แผน 2) บทเรียนการ์ตูน ชุด ผจญภัยสมบัติมหัศจรรย์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนการ์ตูน การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t - test ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูน ชุด ผจญภัยสมบัติมหัศจรรย์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.78/86.58 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนการ์ตูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF