<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาการอ่านวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ( ท 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางยุพาภรณ์ สุรถาวร
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ( ท 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รายงานนวัตกรรม นางยุพาภรณ์ สุรถาวร สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเหลี่ยม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา บทคัดย่อ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการอ่านและการคิดวิเคราะห์ การรายงานนวัตกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ( ท 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านโนนเหลี่ยม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 22 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานได้แก่แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ จำนวน 6 เล่ม แผนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .25 ถึง.75 ค่าความยากง่ายระหว่าง .25 ถึง .87 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยหา ร้อยละค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และทดสอบค่า t - test ( Dependent Sample ) ผลการรายงานพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ จำนวน 6 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.85 / 87.43 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและ ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .74 2. เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการรายงานสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถนำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางกระบวนการคิดวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการอ่านวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF