เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ทำ
วิไลวรรณ ภู่ทอง
ชื่อตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ชื่อโรงเรียน
วัดปากบ่อ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครจำนวน 4 ด้าน คือ ด้านความเอื้ออาทร ด้านความรับผิดชอบ ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนเปรียบเทียบผลของการมีวินัยในตนเองก่อนและหลังการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนแบบทดสอบวัดความมีวินัยของนักเรียนแบบสัมภาษณ์ความมีวินัยของนักเรียนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนแบบสังเกตพฤติกรรมครูต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนแบบประเมินความคิดเห็นของครูต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน และแบบประเมินตามแบบ CIPPกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนจำนวน 36 คน และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6จำนวน 224 คนรวม 260 คนที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2552
ผลการวิจัย พบว่าแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.61/88.65 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เมื่อทำการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การสังเกตพฤติกรรมของครูต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความมีวินัยก่อนและหลังการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการสัมภาษณ์ความมีวินัยของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและการประเมินตามแบบ CIPP พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :