<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ทำโครงงาน วิไลวรรณ ภู่ทอง
สถาบันการศึกษา วัดปากบ่อ
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครจำนวน 4 ด้าน คือ ด้านความเอื้ออาทร ด้านความรับผิดชอบ ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนเปรียบเทียบผลของการมีวินัยในตนเองก่อนและหลังการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนแบบทดสอบวัดความมีวินัยของนักเรียนแบบสัมภาษณ์ความมีวินัยของนักเรียนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนแบบสังเกตพฤติกรรมครูต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนแบบประเมินความคิดเห็นของครูต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน และแบบประเมินตามแบบ CIPPกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนจำนวน 36 คน และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6จำนวน 224 คนรวม 260 คนที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นโรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2552 ผลการวิจัย พบว่าแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.61/88.65 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เมื่อทำการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การสังเกตพฤติกรรมของครูต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความมีวินัยก่อนและหลังการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการสัมภาษณ์ความมีวินัยของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูต่อการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและการประเมินตามแบบ CIPP พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1