<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำโครงงาน สุรัสวดี ยศปัญญา
สถาบันการศึกษา บ้านหนองชุมแสง
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางสุรัสวดี ยศปัญญา หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2552 การรายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 14 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป (E1 / E2) หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบรายข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร( KR2 1) หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใช้สูตร  - Coefficient หาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละ (%) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที ( t – test ) ผลการศึกษาพบว่า 1. บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.38/85.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่ตั้งไว้ 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่ตั้งไว้ 3. ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่ตั้งไว้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2009-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1