<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสมเกียรติ พึ่งทอง
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผู้รายงาน นายสมเกียรติ พึ่งทอง โรงเรียน โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ปีการศึกษา 2553 บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปรการศึกษา 2553 จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการพัฒนาพบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.95 / 84.67 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = 0.54)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF