เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ชื่อผู้ทำ
นายสมเกียรติ พึ่งทอง
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
จังหวัด
นครนายก
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี
2553
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้รายงาน นายสมเกียรติ พึ่งทอง
โรงเรียน โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปรการศึกษา 2553 จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการพัฒนาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.95 / 84.67 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 , S.D. = 0.54)
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :