<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดงมโนราห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายโชคดี อิ้ววังโส
สถาบันการศึกษา มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การประเมินโครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดงมโนราห์โรงเรียนเทศบาล บ้านนาเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างเป็น ครู จำนวน 20 คน นักเรียน จำนวน 30 คน ผู้ปกครอง 30 คน รวม 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการ มีดังนี้ 1.บริบทของโครงการอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้ 1.1ความต้องการจำเป็นของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง 1.2ความเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด 1.3ความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับมาก 1.4ความเหมาะสมของเนื้อหาตามโครงการ อยู่ในระดับมาก 2.ปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง และตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด มีดังนี้ 2.1ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 2.2ความชัดเจนของงบประมาณมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมของโครงการได้ อยู่ในระดับน้อย 2.3วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานตามกิจกรรมมีเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง 2.4เอกสารการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 2.5สถานที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและสะดวกสบาย อยู่ในระดับปานกลาง 2.6โครงการได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากบุคลากรในหน่วยงานด้วยดี อยู่ในระดับมากที่สุด 2.7บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนอยู่ในระดับมากที่สุด 3.กระบวนการดำเนินโครงการ มี 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 4.ผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีดังนี้ 4.1 ความคาดหวังการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ในระดับมาก 4.2 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อยู่ในระดับมาก 5.ผลการประเมินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF