<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางปัทมา บุตรสาระ
สถาบันการศึกษา บ้านห้วยลึก
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ปีการศึกษา 2553 จำนวน 28 คน ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ซึ่งพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ จากคะแนนระหว่างเรียน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย เครื่องมือทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีค่าประสิทธิภาพ 84.35/82.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.7095 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 0.50 โดยมีเจตคติต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนอยู่ในระดับมาก ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง ให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1