เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ทำ
นางปัทมา บุตรสาระ
ชื่อตำแหน่ง
ครู
ชื่อโรงเรียน
บ้านห้วยลึก
จังหวัด
บึงกาฬ
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี
2554
บทคัดย่อ
การรายงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ปีการศึกษา 2553 จำนวน 28 คน ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ซึ่งพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ จากคะแนนระหว่างเรียน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย เครื่องมือทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีค่าประสิทธิภาพ 84.35/82.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.7095 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ 0.50 โดยมีเจตคติต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนอยู่ในระดับมาก ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง ให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :