<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม รหัส ส33101 สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน นาย สิริพงศ์ อาษาพร
สถาบันการศึกษา ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา ชีววิทยา
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1