ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม รหัส ส33101 สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นาย สิริพงศ์ อาษาพร
สถาบันการศึกษา
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
ชีววิทยา
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF