<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานการพัฒนาชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางนภาภัช คณาวัง
สถาบันการศึกษา โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นการศึกษานครราชสีมา เขต 1
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /10โรงเรียนสุขานารี ซึ่งได้จากการสุ่มด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนที่ผู้ศึกษา เป็นผู้สอน จำนวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1. ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ชุด รวม 15 เล่ม ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง A Day at school ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง Rooms in our school, เล่มที่ 2 เรื่อง Things in the classroom , เล่มที่ 3 เรื่อง Favorite Subject, เล่มที่ 4 เรื่อง Sports และ เล่มที่ 5 เรื่อง Time ชุดที่ 2 เรื่อง Big Family ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง Members of Family, เล่มที่ 2 เรื่อง Family Tree, เล่มที่ 3 เรื่อง Occupations, เล่มที่ 4 เรื่อง Where they work และ เล่มที่ 5 เรื่อง Hobbies ชุดที่ 3 เรื่อง Where Animals Live ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง Wild Animals, เล่มที่ 2 เรื่อง Sea Animals, เล่มที่ 3 เรื่อง Kinds of Animals, เล่มที่ 4 เรื่อง Baby Animal และ เล่มที่ 5 เรื่อง Comparison of Adjectives 2. แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวนอย่างละ 30 ข้อ 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 10 ข้อต่อ 1 เรื่อง 4. แผนการจัดการเรียนรู้ 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 6. แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 ที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษา อังกฤษ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80 เปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมด้วย ค่าร้อยละ เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนโดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษา อังกฤษของนักเรียน โดยทดสอบ ค่า t-test และวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/10 ที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมดนี้ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80 ทั้ง 15 เล่ม มีประสิทธิภาพรวม เท่ากับร้อยละ 93.64/92.99 2. ประสิทธิภาพโดยรวมก่อนการเรียนเนื้อหาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 50.05 เมื่อได้เรียนเนื้อหาทั้งหมด 15 เล่มแล้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนสุขานารี สามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คิดเป็นร้อยละ 92.99 ซึ่งมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษา อังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 92.99 ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.05 ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ทดลองสอน โดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อ มีความคิดเห็นว่า สื่อมีความเหมาะสม มีประโยชน์ทุกรายการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก 5. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนสุขานารี จำนวน 51 คน ที่มีต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้ง 15 เล่ม แสดงความคิดเห็นว่าสื่อ มีความเหมาะสม มีประโยชน์ทุกรายการประเมิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก โดยสรุปรายงานผลการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ และมีดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน ในระดับช่วงชั้นอื่นๆ ต่อไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2008-01-01
Download ไฟล์ PDF