เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้นิทานประกอบสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้ทำ
พนม อินทยงค์
จังหวัด
เชียงใหม่
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ปี
2554
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร

ชื่อผู้ศึกษา : นางพนม อินทยงค์
ครูชำนาญการโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร อำเภอแม่แตง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร และการเปรียบเทียบทักษะ ด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดสื่อประกอบการเล่านิทานจำนวน 5 ชุด แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบสื่อจำนวน 36 แผน คู่มือการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 1 ชุด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากนักเรียนมีความพร้อมต่างกันและเป็นห้องที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น จัดกิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 10.30-10.50 น. สัปดาห์ละ 3 วันในวันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 20 นาที รวม 36 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการจัดกิจกรรม หาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปของตารางประกอบคำอธิบาย
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบสื่อ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร หลังจัดกิจกรรมมีทักษะการฟังและการพูดสูงขึ้นโดยก่อน จัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 22.50 และหลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 25.75 เพิ่มขึ้น 3.25
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูด นักเรียนมีทักษะการฟังและการพูด หลังกิจกรรมสูงขึ้นร้อยละ 12.85 และ 18.45 ตามลำดับ
Download ไฟล์
ไม่มีไฟล์ให้ download
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :