<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ รายงานผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้นิทานประกอบสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้ทำโครงงาน พนม อินทยงค์
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร ชื่อผู้ศึกษา : นางพนม อินทยงค์ ครูชำนาญการโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร อำเภอแม่แตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร และการเปรียบเทียบทักษะ ด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดสื่อประกอบการเล่านิทานจำนวน 5 ชุด แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบสื่อจำนวน 36 แผน คู่มือการใช้สื่อประกอบการเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 1 ชุด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากนักเรียนมีความพร้อมต่างกันและเป็นห้องที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น จัดกิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 10.30-10.50 น. สัปดาห์ละ 3 วันในวันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 20 นาที รวม 36 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการจัดกิจกรรม หาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปของตารางประกอบคำอธิบาย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบสื่อ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร หลังจัดกิจกรรมมีทักษะการฟังและการพูดสูงขึ้นโดยก่อน จัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 22.50 และหลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 25.75 เพิ่มขึ้น 3.25 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูด นักเรียนมีทักษะการฟังและการพูด หลังกิจกรรมสูงขึ้นร้อยละ 12.85 และ 18.45 ตามลำดับ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF