เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ชื่อผู้ทำ
นางวราภรณ์ ยศชัยศรี
ชื่อตำแหน่ง
คศ 2
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนแม่วินสามัคคี
จังหวัด
เชียงใหม่
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
-
ปี
2553
บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคิดคำนวณการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งได้สร้างขึ้นโดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ( t – test ) ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณการบวก การลบ การคูณจำนวนเต็มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 82.20 / 81.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80 / 80
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณการบวก การลบ การคูณจำนวนเต็ม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.66
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :